เกณฑ์การพิจารณาร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน

(ถูก สะอาด ดี อร่อย)


 1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงสำเร็จในเมนูหลัก เช่น อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียวหน้าหมู ฯลฯ
 2. สภาพร้านเป็นสถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีที่ตั้งชัดเจน มีที่ตั้งชัดเจน (ยกเว้น รถ Food Truck)
 3. ราคาจำหน่ายต้องไม่เกิน 25-35 บาท/จาน/ชาม/ถุง/ห่อ/กล่อง
 4. มีการปิดป้ายราคาจำหน่ายที่ชัดเจน
 5. กรณีที่เป็นรถ Food Truck ต้องเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย
 6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร (ถ้ามี) ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 7. กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 5. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้านธงฟ้า” ได้ ดังนี้
  1. (1) ส่วนกลาง 3 ช่องทาง คือ
   • - กรมการค้าภายใน ณ สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
   • - เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้บริการถึงพื้นที่/สถานที่ตั้งร้านค้า
   • - ประสานผ่านสายด่วน 1569 แจ้งขอสมัครร้านธงฟ้า
  2. (2) สำนักงานเขต กรุงเทพมาหานคร ทั้ง 50 เขต
  3. (3) ส่วนภูมิภาค 3 ช่องทาง คือ
   • - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า)
   • - เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้บริการถึงพื้นที่/สถานที่ตั้งร้านค้า
   • - หอการค้าจังหวัด

สิทธิประโยชน์หลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้า

***** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 - 5 วัน *****