หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการร้านอาหารธงฟ้า


 1. เกณฑ์การพิจารณาร้านเข้าร่วมโครงการ
  • - เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงสำเร็จในเมนูหลัก เช่น อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียวหน้าหมู
  • - สภาพร้านเป็นลักษณะของ อาคารพาณิชย์ บ้าน หรือ แผง/ล็อคในศูนย์อาหาร ตลาดสด ที่มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีที่ตั้งชัดเจน และเป็นรถ Food Truck ซึ่งจะต้องเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย
  • - สภาพร้านเป็นลักษณะของ อาคารพาณิชย์ บ้าน หรือ แผง/ล็อคในศูนย์อาหาร ตลาดสด ที่มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีที่ตั้งชัดเจน และเป็นรถ Food Truck ซึ่งจะต้องเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย
  • - ราคาต้องมีเมนูจำหน่ายไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง/ห่อ/กล่อง
  • - มีการปิดป้ายราคาจำหน่ายที่ชัดเจน
  • - หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร (ถ้ามี) ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  • - สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้านธงฟ้า”ได้ ดังนี้
  • 1 ) ส่วนกลาง 2 ช่องทาง คือ
   • - กรมการค้าภายใน ณ กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ
   • - เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้บริการถึงพื้นที่/สถานที่ตั้งร้านค้า
   2 ) ส่วนกลาง 2 ช่องทาง คือ
   • - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
   • - เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้บริการถึงพื้นที่/สถานที่ตั้งร้านค้า

 2. การสนับสนุนของกรมการค้าภายใน
  • - การจัดระดับคุณภาพร้านอาหารธงฟ้า เป็นเกรด A B C
  • - พัฒนายกระดับร้านอาหารธงฟ้า “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด” เป็นร้านอาหารธงฟ้า “ติดดาว” เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารธงฟ้าเป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารธงฟ้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
  • - การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้า เช่น ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก กล่องใส่ช้อน/ตะเกียบ ป้ายพาสวู๊ดสัญลักษณ์ธงฟ้า และธงราวสัญลักษณ์ธงฟ้า เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภค

 3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “ร้านอาหารธงฟ้า” ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับรู้และเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  สิทธิประโยชน์หลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้า

  ***** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 - 5 วัน *****  กรมการค้าภายใน

  กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ

  02 507 5682 Fax 02 5475387