อธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์ พาชิม จังหวัดอุดรธานี

นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์ พาชิม จังหวัดอุดรธานี