โครงการอบรมการใช้งานเว็บไซต์หนูณิชย์พาชิม (สำหรับผู้ประกอบการ)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีการอบรมการใช้งานเว็บไซต์หนูณิชย์พาชิม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่อข่ายสมาชิกธงฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน  

 ณ โรงแรม พักพิงอิงทาง