กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวร้านหนูณิชย์ติดดาว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระ ค่าครองชีพและสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนได้มีทางเลือกบริโภคอาหารปรุงสำเร็จอร่อย คุณภาพดี สะอาด ราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม โดยได้เพิ่มจำนวนร้านหนูณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ  ปัจจุบันมีร้านหนูณิชย์ 12,183  ราย (กรุงเทพฯ 3,796 ร้าน ภูมิภาค 8,368 ร้าน และร้านหนูณิชย์ในรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำนวน 19 คัน/ราย) (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด อร่อยจึงได้ดำเนินการคัดเลือกให้เป็นร้านหนูณิชย์ติดดาว ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางประชารัฐ โดยแต่งตั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหอการค้าไทย, สำนักสุขาภิบาลและสำนักอาหาร กรมอนามัย, สำนักพัฒนาสังคม, กรุงเทพมหานครสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านอาหาร และผู้แทนมหาลัยสวนดุสิตสำหรับระดับจังหวัด ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกร้านหนูณิชย์ติดดาว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกหนูณิชย์ติดดาวแล้ว  จำนวน 276 ร้าน แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค จำนวน 206 ร้าน ใน 34 จังหวัด และกทม. จำนวน 70 ร้าน 41 เขต และอยู่ระหว่างการคัดเลือกร้านหนูณิชย์ติดดาวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในวันที่  17 พฤษภาคม 2560 จะมีการเปิดตัวร้านหนูณิชย์ติดดาว ณ บริเวณลานอแนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

รมช.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักร้านหนูณิชย์ติดดาวที่มีมาตรฐาน สะอาด อร่อยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มาชิมอาหารอร่อย คุณภาพดี สะอาด ในราคาประหยัด สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพิ่มมากขึ้น และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารของตนเองต่อไป

นอกจากนี้ ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น "หนูณิชย์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถค้นหาร้าน "หนูณิชย์" ในแต่ละจังหวัด สามารถระบุพิกัด คำนวณระยะเวลาเดินทาง และแสดงความคิดเห็น สะท้อนกลับไปยังเจ้าของร้านเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงได้อีกด้วย